Zamówienia publiczne - Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu


Zamówienia publiczne
ogłoszenia o zamówieniach

ogłoszenia o wynikach postępowań

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 
            Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
 
1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania, w tym ofercie składanej przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Grudziądzu, a także w dokumentach podwykonawców oraz podmiotów trzecich udostępniających zasoby oraz w dokumentach związanych z realizacją udzielonego zamówienia jest Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu z siedzibą przy ul. Parkowej 22, 86-300 Grudziądz, adres e-mail: togr@praca.gov.pl, tel. 56 643 30 00 reprezentowany przez Dyrektora Urzędu Pana Tomasza Pacuszka.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu jest Pani Vanessa Napiórkowska.
3. Możesz  skontaktować  się  z  Administratorem  poprzez powołanego  przez  niego inspektora  ochrony  danych osobowych,  pisząc  na  adres siedziby Administratora wskazany w pkt. 1 lub pisząc na adres e-mail: iodo@pup.grudziadz.com.pl
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie przepisów RODO oraz  w celu udzielania i realizacji zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony przepisami prawa, w tym wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania (poprawiania), jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prawo
do usunięcia danych przysługuje, jeżeli zachodzą okoliczności wskazane w art. 17 ust. 1  i 2 RODO chyba, że przepisy te nie mają zastosowania zgodnie z ust. 3 powyższego artykułu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością udziału w procesie.
9. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane organom i osobom uprawnionym
na mocy przepisów obowiązującego prawa.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę