Powiatowa Rada Rynku Pracy w Grudziądzu - Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu


Powiatowa Rada Rynku Pracy w Grudziądzu

Powiatowa Rady Rynku Pracy w Grudziądzu jest organem opiniodawczo – doradczym Prezydenta Grudziądza w sprawach polityki rynku pracy.

Podstawę prawną funkcjonowania rad rynku pracy stanowi art. 22-23 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1265 e zm.) Do zakresu działania Powiatowych Rad Rynku Pracy należą m.in. zadania:
  1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia.
  2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy.
  3. Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie.
  4. Ocenianie okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia.
  5. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy.
  6. Opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy.
  7. Opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych oraz zmian w realizacji programów specjalnych.'
  8. Opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.
W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Grudziądzu wchodzą osoby powołane przez Prezydenta Miasta spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno - zawodowych organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. Ponadto Prezydent Miasta może powołać w skład Rady Rynku Pracy trzech przedstawicieli spośród jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania Rady. Rady Rynku Pracy wybierają spośród swoich członków przewodniczącego na czas trwania kadencji.

Obecnie rozpoczęła się II kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy w Grudziądzu, przewidziana na lata 2019-2023. Aktualny skład Rady został określony Zarządzeniem Prezydenta Grudziądza nr 112/2019 z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Grudziądzu kadencji 2019-2023.

SKŁAD POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY W GRUDZIĄDZU
KADENCJI 2019-2023
 
 IMIĘ I NAZWISKO REPREZENTOWANA INSTYTUCJA
Marek Borzyszkowski  Fundacja
Inicjatyw Społecznych ŹRÓDŁO
 ul. Wyspiańskiego 1-3, 86-300 Grudziądz
Mirosław Cichoracki Forum Związków Zawodowych
ul. Juliana Smulikowskiego 6/8,
00-389 Warszawa
Krzysztof Chodubski Burmistrz
Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
Pl. Tow. Jaszczurczego 9,
87-220 Radzyń Chełmiński
Lucyna Czarnecka Kujawsko – Pomorska Organizacja
Pracodawców LEWIATAN
ul. Jagiellońska 25a/6,
87-100 Toruń
Marek Duszyński Związek Zawodowy
Rolników Samoobrona
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 14
00-508 Warszawa
Maciej Glamowski Prezydent Grudziądza
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz
Janina Józefiak Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność" ul. Wełniany Rynek 5,
85-036 Bydgoszcz
Janusz Klimek NSZZ SOLIDARNOŚĆ
Rolników Indywidualnych
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 119,
00-514 Warszawa
Grzegorz Miedzianowski Rada OPZZ Województwa
Kujawsko – Pomorskiego
ul. Czartoryskiego 13,
 85-222 Bydgoszcz
Adam Olejnik Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
ul. Malomłyńska 1, 86-300 Grudziądz
Edmund Otremba Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy,
ul. Piotrowskiego 11,
85-098 Bydgoszcz
Rafał Parol CARITAS Diecezji Toruńskiej
ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń
Adam Piłat Regionalny Związek Rolników Kółek
i Organizacji Rolniczych
ul. Kościuszki 81, 87-100 Toruń

Funkcję Przewodniczącego Rady kadencji 2019-2023 sprawuje Pan Adam Olejnik.
Funckję Wiceprzewodniczących Rady kadencji 2019-2023 sprawują Pan Maciej Glamowski oraz ks. Marek Borzyszkowski

Techniczna obsługa prac Rady dokonywana jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu - osoba do kontaktu Pani Katarzyna Oberda, tel. 56-643-84-13.
 
Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Grudziądzu
kadencji 2019-2023

 
I. Posiedzenie PRRP w dniu 4 kwietnia 2019 roku
 
Porządek posiedzenia:
1. Wręczenie aktów nominacji dla Członków Rady.
2. Wybór Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Grudziądzu.
3. Wybór Wiceprzewodniczących Powiatowej Rady Rynku Pracy w Grudziądzu.
4. Sytuacja na lokalnym rynku pracy.
5. Środki Funduszu Pracy w 2019 roku.
6. Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2018 rok.
7. Sprawy bieżące.

 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę