Powiatowa Rada Rynku Pracy w Grudziądzu - Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu


Powiatowa Rada Rynku Pracy w Grudziądzu

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Grudziądza jest organem opiniodawczo – doradczym Prezydenta Grudziądza w sprawach polityki rynku pracy.

Do zakresu działania Powiatowych Rad Rynku Pracy w szczególności należy:
  1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia.
  2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy.
  3. Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie.
  4. Ocenianie okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia.
  5. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy.
  6. Opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy.
 
Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia                      i instytucjach rynku pracy  (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 735 ze zm.), starosta (Prezydent Miasta) powołuje spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Ponadto, na podstawie art. 23 ust. 6 cyt. ustawy, starosta (Prezydent Miasta) może powoływać w skład rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej Rady.
 
Zarządzeniem Nr 364/23 z dnia 19 czerwca 2023 roku Prezydent Grudziądza powołał członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Grudziądzu kadencji 2023-2027.
 
SKŁAD POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY W GRUDZIĄDZU
KADENCJI 2023-2027
 
 
 
IMIĘ I NAZWISKO
REPREZENTOWANA INSTYTUCJA
Mirosław Cichoracki Forum Związków Zawodowych Województwa Kujawsko - Pomorskiego
z siedzibą w Warszawie
Marek Duszyński Związek Zawodowy
Rolników Samoobrona
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z siedzibą w Warszawie
Tomasz Szymański Zarząd Regionu Bydgoskiego
NSZZ „Solidarność"
z siedzibą w Bydgoszczy
Lucyna Czarnecka Kujawsko – Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN
z siedzibą w Toruniu
Marek Borzyszkowski Fundacja
Inicjatyw Społecznych ŹRÓDŁO
w Grudziądzu
Janusz Klimek NSZZ SOLIDARNOŚĆ
Rolników Indywidualnych
z siedzibą w Warszawie
Grzegorz Miedzianowski Rada OPZZ Województwa
Kujawsko – Pomorskiego
z siedzibą w Bydgoszczy
Maciej Glamowski Prezydent Grudziądza
ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz
Adam Olejnik Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
 
Andrzej Cherek Urząd Miejski w Grudziądzu
 
Edmund Otremba Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy,
Rafał Parol Parafialny Zespół CARITAS
w Parafii pw. św. M. Kolbego w Grudziądzu
 
Adam Piłat Regionalny Związek Rolników Kółek
i Organizacji Rolniczych
z siedzibą w Toruniu
 
 
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę