Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu


Zawartość stron

fe-KP-2022-2027

Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Grudziądzu (I)
 
Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskiej dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027

Priorytet FEKP.08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
 
Działanie FEKP.08.01 Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia

Czas realizacji projektu: 
01.01.2023 r. - 31.12.2024 r.

Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia klientów PUP w Grudziądzu znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym kobiet, osób młodych w wieku 18-29 lat, osób z niepełnosprawnościami, osób w wieku powyżej 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach i/ lub kompetencjach w mieście Grudziądzu i powiecie grudziądzkim.

Głównym rezultatem projektu jest  podjęcie zatrudnienia łącznie z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek przez Uczestników projektu na poziomie 65%.

Uczestnicy projektu:
Projekt skierowany jest do osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, szczególnie należących do co najmniej jednej z poniższych grup:
♦ osoby młode w wieku 18-29 lat,
♦ osoby powyżej 50 roku życia,
♦ kobiety,
♦ osoby z niepełnosprawnościami,
♦ osoby długotrwale bezrobotne,
♦ osoby o niskich kwalifikacjach/kompetencjach.

Przewidziane w projekcie formy wsparcia:
♦ staż średnio 3 - miesięczny,
♦ bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej,
♦ szkolenia zawodowe służące uzyskaniu kwalifikacji bądź kompetencji,
♦ bony szkoleniowe,
♦ zatrudnienie w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy,

♦ zwrot kosztów dojazdu na staż i szkolenia.

Informacje w zakresie:
- jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - pokój 210,
  telefon 56 64 38 462 lub 56 64 38 472; lub 56 64 38 408; lub 56 64 38 455;
- wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - pokój 207,
  telefon 56 64 38 423 lub 56 64 38 431;
- szkoleń i bonów szkoleniowych - pokój 203,
  telefon 56 64 38 424 lub 56 64 38 467;
- staży - pokój 102,
  telefon 56 64 38 476.

Finansowanie:
Wartość projektu:  13.691.820.72 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 11.638.047,65 PLN

Data aktualizacji danych:
5 marca 2024 roku

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę