Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu


Zawartość stron

 
                                
„Program aktywizacji zawodowej długotrwale bezrobotnych kobiet"
 

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych
do współpracy przy realizacji programu, który finansowany jest z rezerwy będącej
w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej,
przeznaczonej na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2022 roku.


Oferowane formy wsparcia:
•   poradnictwo zawodowe - 145 osób
•   roboty publiczne – 64 osoby
•   staż - 10 osób
•   szkolenia - 46 osób
•   doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 25 osób
 
Grupa docelowa:
długotrwale bezrobotne kobiety zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu,
w tym bez kwalifikacji zawodowych oraz z wyksztalceniem gimnazjalnym i poniżej
 
Okres realizacji programu:
wrzesień 2022 - grudzień 2024 roku


Planowana liczba uczestników:
145 kobiet


Kwota otrzymanych środków:  1 500 000,00 zł
 
Szczegółowe informacje w zakresie:
- wniosków dla pracodawców zainteresowanych organizacją robót publicznych - pokój 102, tel. 56 64-38-476;
- robót publicznych - pokój 107, tel. 56 64-38-456;
- staży - pokój 107, tel. 56 64-38-481;
- szkoleń – pokój 203, tel. 56 64-38-424(467);
- wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - pokój 207, tel. 56 64-38-423(431).
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę