Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu


Zawartość stron

 

 
„Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkałych na wsi"

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych
do współpracy przy realizacji programu, który finansowany jest z rezerwy będącej
w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej,
przeznaczonej na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2022 roku.


Oferowane formy wsparcia:
•   poradnictwo zawodowe - 145 osób
•   roboty publiczne - 60 osób
•   bony na zasiedlenia - 5 osób
•   szkolenia - 54 osób
•   doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 22 osoby
•   jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 4 osoby


Grupa docelowa:
osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu,
będące mieszkańcami terenów wiejskich powiatu grudziądzkiego,
w tym bezrobotni długotrwale oraz z niskimi kwalifikacjami
 
Okres realizacji programu:
wrzesień 2022 - grudzień 2024 roku


Planowana liczba uczestników:
145 osób


Kwota otrzymanych środków:  1 500 000,00 zł
 
Szczegółowe informacje w zakresie:
- wniosków dla pracodawców zainteresowanych organizacją robót publicznych - pokój 102, tel. 56 64-38-476;
- robót publicznych - pokój 107, tel. 56 64-38-456;
- bonów na zasiedlenie - pokój 306, tel. 56 64-38-465;
- szkoleń – pokój 203, tel. 56 64-38-424(467);
- wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - pokój 207, tel. 56 64-38-423(431);
- jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – pokój 210, tel. 56 64-38-462(408).
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę