Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu


Zawartość stron

Projekt „Razem możemy więcej - Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego
dla Cudzoziemców na lata 2022-2023"

finansowany ze środków Rezerwy Funduszu Pracy
ПроектРазои ми можемо більше – Перша Редакція Програми Активації для Іноземців на 2022-2023"
Фінансується Резервом Фонду Праці
Realizatorzy projektu:
Реалізатори проекту:
Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu - Lider
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu
Fundacja Inicjatyw Społecznych Źródło
Firma Parol Koncept Rafał Parol
 
Okres realizacji projektu:
Період реалізації проекту:
01 sierpnia 2022 – 30 listopada 2023
1 серпня 2022 – 30 листопада 2023
 
Uczestnicy projektu:
Учасники проекту:
 • Cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce wymagający wsparcia w obszarze integracji i aktywności społecznej, w tym 80 % będących obywatelami Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku
  z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
 • Іноземці які легально перебувають у Польщі потребують підтримки у сфері інтеграції та соціальної активності у тому числі 80% громадян України які опинилися на території Польщі у звязку з бойовими діями в Україні та перебувають у особливо складній життєвій ситуації.
 • Warunkiem dostępu cudzoziemca do udziału w projekcie będzie legalność pobytu
  w Polsce tj. rejestracja przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej
  lub nadany w organie gminy numer PESEL.
 • Умовою доступу іноземця до участі в проекті буде легальність перебування в Польщі тобто реєстрація командиром прикордонної служби під час прикордонного конторлю або номер PESEL присвоєний гмінним органом влади.
 
Cel projektu:
Мета проекту:
Aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców legalnie przebywających
w Polsce, będących obywatelami Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, wymagających wsparcia w zakresie integracji na rynku pracy poprzez aktywizację i rozwój przedsiębiorczości oraz integracji
w społeczeństwie poprzez indywidualny rozwój oraz wzmocnienie w głównych obszarach życia społecznego.
 
Професійна активізація, інтеграція та соціальна активність іноземців які легально перебувають в Польщі, громадян України які опинилися в Польщі у звязку з бойовими діями на території України та перебувають в особливо складній життєвій ситуації, потребуючи підтримки в сферах ринкової інтеграційної роботи через активізацію та розвиток підприємництва та інтеграцію в суспільство через індивідуальний розвиток та зміцнення в основних сферах суспільного життя.
 
Projekt przewiduje objęcie wsparciem min. 120 cudzoziemców
Проект передбачує підтримку мін. 120 іноземців.
 
 
Zadania w projekcie:
Завдання в проекті:
Priorytet II (wiodący) – Integracja i aktywność społeczna:
Пріоритет II (провідний) – Інтеграція та соціальна діяльність:
 • wsparcie asystenta integracyjnego opracowującego indywidualną ścieżkę integracji społecznej
  dla dorosłych oraz wspierającego w kontaktach z instytucjami i sytuacjach życia codziennego,
 • підтримка асистента інтеграції що розробляє індивідуальний шлях соціальної інтеграції для дорослих та підтримує контакти з установами та повсякденними життєвими ситуаціями,
 • pomoc prawna i psychologiczna,
 • юридична та психологічна допомога,
 • nauka języka polskiego, kursy w zakresie orientacji kulturowej (kultura, historia, geografia, turystyka),
 • вивчення польської мови, курси культурна орієнтація (культура, історія, географія, туризм),
 • wsparcie integracyjnym w wymiarze bytowym, tj. bon bytowo – aktywizacyjny (koszty transportu, odzieży, posiłków, opłaty czynszowe itp.).
 • підтримка інтеграції в життєвому вимірі тобто ваучер на проживання та активацію (витрати на транспорт, одяг, харчування, оренду тощо).
Priorytet I – Aktywizacja zawodowa:
Пріоритет I – Професійна активація:
 • profilowanie potrzeb i potencjału cudzoziemca (oczekiwania vs możliwości na rynku pracy),
 • профілювання потреб і потенціалу іноземця (очікування можливостей на ринку праці),
 • szkolenia zawodowe,
 • професійне навчання,
 • doradztwo zawodowe i wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej, a także w zakresie zakładania
  oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,
 • консультування з питань карєри та підтримка в процесі професійної активації, а також у створенні та веденні бізнесу в Польщі,
 • pośrednictwo pracy.
 • працевлаштування.
 
 
Szczegółowe informacje na temat projektu:
Детальна інформація про проект:
Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu
ul. Parkowa 22, 86-300 Grudziądz
pokój nr 213
telefon: 56/64-38-466, 56/64-38-405
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę