Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu


Zawartość stron

PO WER 2014-2020

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Grudziądzu i powiecie grudziądzkim (III)


Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020


Okres realizacji projektu:

01.01.2017 r. - 31.12.2018 r. Uczestnicy projektu:

Projekt skierowany był do osób młodych w wieku 18 – 29 lat bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET), w tym:

- osób długotrwale bezrobotnych,

- osób z niepełnosprawnościami.


Osoby z kategorii NEET muszą spełniać łącznie trzy następujące warunki:

- nie pracują (tj. są osobami bezrobotnymi),

- nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)

- nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Osoby długotrwale bezrobotne w wieku 18-24 lata to osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,

Osoby długotrwale bezrobotne w wieku 25-29 lat to osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.


Osoby w wieku 18-24 lata mogły przystąpić do projektu w okresie do 4 miesięcy od dnia dokonania rejestracji w PUP w Grudziądzu.


Cel projektu:
zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w Grudziądzu i powiecie grudziądzkim. Projekt zakładał osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej:

- dla osób z niepełnosprawnościami na poziomie co najmniej 17%,
- dla osób długotrwale bezrobotnych na poziomie co najmniej 35%,
- dla osób o niskich kwalifikacjach na poziomie co najmniej 48%,
- dla osób nie kwalifikujących się do żadnej z w/w grup na poziomie co najmniej 43%


Zadania w projekcie:

- ustalenie profilu pomocy oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania,
- poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
- staże,
- szkolenia zawodowe oraz z zakresu ABC Przedsiębiorczości,
- bony szkoleniowe,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
- zatrudnienie w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy,
- zwrot kosztów dojazdu na staż i szkolenie,
- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.

Informacje w zakresie:
- jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - pokój 210, telefon 56 64 38 462 (408);
- wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - pokój 207, telefon 56 64 38 423 (431);
- szkoleń - pokój 203, telefon 56 64 38 424 (467);
- staży: - aktualne miejsca stażowe pokój - 108, telefon 56 64 38 455 (439), (494);
             - wnioski dla pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu - pokój 211, telefon 56 64 38 470.
 
Wartość projektu:
8.779.268,50 zł, w tym dofinansowanie z UE: 8.067.269,17 zł.


Data aktualizacji danych: 
2 stycznia 2019 roku

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę