Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu


Zawartość stron


Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020

Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Grudziądzu i powiecie grudziądzkim (III)

Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 

Czas realizacji projektu:
01.01.2017 r. - 30.04.2019 r.


Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji w mieście Grudziądzu i powiecie grudziądzkim.


Uczestnicy projektu:

Grupa docelowa zgodna z założeniami SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020)

Projekt skierowany jest do osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne (zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy), powyżej 29 roku życia, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

♦osoby powyżej 50 roku życia,
♦kobiety,
♦osoby z niepełnosprawnościami,
♦osoby długotrwale bezrobotne,
♦osoby o niskich kwalifikacjach.


Przewidziane w projekcie formy wsparcia:

♦staż średnio 5-cio miesięczny,

♦bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej wraz z wsparciem w postaci szkolenia z zakresu ABC przedsiębiorczości,

♦szkolenia zawodowe służące uzyskaniu kwalifikacji bądź kompetencji,

♦zatrudnienie w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy,

♦zwrot kosztów dojazdu na staż i szkolenia.
 

Informacje w zakresie:

- jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - pokój 210, telefon 56 64 38 462 (408);
- wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - pokój 207, telefon 56 64 38 423 (431);
- szkoleń - pokój 203, telefon 56 64 38 424 (467);
- staży: - aktualne miejsca stażowe pokój - 108, telefon 56 64 38 455 (439), (494);
             - wnioski dla pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu - pokój 211, telefon 56 64 38 470.


Finansowanie:

Dofinansowanie projektu z UE: 6.260.373,20 PLN

Data aktualizacji danych:

8 sierpnia 2018 roku 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę