Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu


       

Aktualności

Wykaz podmiotów, z którymi w czerwcu 2018 r. zawarto umowy o organizację zatrudnienia subsydiowanego, staży

WYKAZ PODMIOTÓW, Z KTÓRYMI W CZERWCU 2018 r. ZAWARTO UMOWY O ORGANIZACJĘ ZATRUDNIENIA SUBSYDIOWANEGO, STAŻY       ROBOTY PUBLICZNE Lp. Nazwa podmiotu Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem 1. GRUDZIĄDZKIE CENTRUM CARITAS IM. BŁ JUTY 28 2. ...

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - informacje

Szanowni Państwo !               Z dniem 25 maja 2018 roku zmienią się przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, dlatego też zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony...

Zapisy na szkolenie z zakresu archiwistyki

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu informuje, iż prowadzi zapisy na szkolenie w zakresie:     Szkolenie z zakresu archiwistyki   Kurs skierowany jest do  wszystkich zarejestrowanych osób bezrobotnych posiadających wykształcenie min. średnie do 30 roku życia   Osoby...

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu


86 - 300 Grudziądz,
ul. Parkowa 22

tel. +48 56 643-30-00; +48 56 643-84-00
fax +48 56 643-30-01
e-mail: togr(at)praca.gov.pl

NIP 876-10-17-917
REGON 871218380
Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu położony jest w południowej części miasta, przy ul. Parkowej 22. Jako jednostka organizacyjna powiatu, wchodząca w skład powiatowej administracji zespolonej, realizuje zadania związane z promocją zatrudnienia, łagodzeniem skutków bezrobocia oraz aktywizacją zawodową. W pełnieniu swojej funkcji tut. Urząd współdziała z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy, z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie podstawowych usług rynku pracy.

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek - Piątek 7.00 – 15.00
 

Godziny przyjmowania interesantów:


Poniedziałek - Piątek  7.00 – 15.00

Dyrektor i Zastępcy Dyrektora przyjmują interesantów we wtorki w godzinach od 10.00 do 13.00

oraz w każdym innym dniu roboczym po uprzednim umówieniu się na spotkanie w sekretariacie Urzędu (pok. 310, II piętro).

 

Korespondencja z Urzędem

             Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu uprzejmie informuje, iż podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
            Powyższe podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Podanie wniesione pisemnie powinno być podpisane przez wnoszącego.
            Natomiast podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
1) być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym
w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
 
(Podstawa prawna: Art. 63 - 66 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego)
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę